Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vitaal bedrijfsmassage 

Contracten

 • Contracten worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Indien een proefperiode is overeengekomen beloopt deze proefperiode 3 maanden tenzij een proefperiode van een langere duur wordt overeengekomen.
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn, waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd of gewijzigd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 3 maanden. Er dient per aangetekende post te worden opgezegd.

Behandelingen

 • Per uur kunnen drie personen worden behandeld.
 • Cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn van de te behandelen persoon.
 • Tijdens de proefperiode kan ten behoeve van de evaluatie van de effecten van de behandeling gebruik worden gemaakt van evaluatie formulieren die de masseur ter beschikking stelt.
 • Voor zwangere vrouwen geldt een aangepaste massagebehandeling.

Verhindering

 • Bij verhindering van een te behandelen persoon kan de cliënt een andere persoon voor behandeling in aanmerking laten komen.
 • Bij verhindering van de masseur meldt deze dat zo spoedig mogelijk en wordt op de kortst mogelijk termijn een nieuwe afspraak gemaakt.
 • Extra behandelingen boven het in het contract afgesproken aantal kunnen op verzoek van de cliënt worden gegeven, indien en voor zover de overige afspraken van de masseur dat toelaten.
 • Extra behandelingen kunnen alleen gebundeld of aansluitend aan afgesproken behandelingen plaatsvinden.

Facturering en betaling

 • Facturering geschiedt achteraf per maand. Extra behandelingen worden iedere volgende maand verrekend.
 • Er wordt gefactureerd op basis van het in het contract overeengekomen aantal uren/ behandelingen per maand. Is geen aantal vooraf overeengekomen, dan wordt het aantal uitgevoerde behandelingen in die maand gefactureerd.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op de rekening van de masseur te zijn overgemaakt.
 • Wanneer na 14 dagen nog geen betaling is ontvangen, wordt rente in rekening gebracht. De in rekening te brengen rente bedraagt 1,5 procent per maand of gedeelte van de maand.
 • Wanneer twee maanden na factuurdatum geen (volledige) betaling is ontvangen wordt de vordering uit handen gegeven. De incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief de verschenen rente, te vermeerderen met de BTW. De incassokosten zijn voor rekening van de cliënt.

Tarieven

 • Bedragen zijn netto, exclusief het 19% BTW tarief.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld. 

Opschortingsrecht

 • Indien een factuur meer dan 60 dagen onbetaald is gelaten, is de masseur gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot de datum, waarop alsnog betaling van de factuur, inclusief rente en verschuldigde incassokosten, is verricht. In geval van opschorting blijft de cliënt verplicht het in het contract genoemde aantal uren/ behandelingen te voldoen tot de datum van rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid

 • Behandeling geschiedt op eigen risico. Eventuele aansprakelijkheid van de masseur is beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de masseur is gedekt.

U bent nu hier: Vitaal Bedrijfsmassage Hardenberg ยท Home · Tarieven · Algemene voorwaarden · Algemene voorwaarden

Bedrijfsmassage

Wàt kost mijn zieke werknemer per dag,
en wat kost een bedrijfsmassage?


Misschien kan ik beter voorkomen dan betalen...
De belastingdienst juicht uw inzet om uw medewerkers optimaal te laten functioneren toe. Zij betaalt namelijk mee!

lees verder
Stoel massages

Stoelmassage is een korte ontspannende en activerende massage ter preventie van stress, CANS en RSI klachten en is een uitstekende manier om de productiviteit en gezondheid van medewerkers op peil te brengen. Vitaal Bedrijfsmassage verzorgt stoelmassage en Stoel Shiatsu vanuit Hardenberg bij u op locatie in onder andere Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland.

lees verder
Bedrijfsmassages waar te vinden

Kantoor van Vitaal Bedrijfsmassage
De specialist in Stoelmassage en Stoel Shiatsu

Adres: Vitaal Bedrijfsmassage
Ondermaat 54a
7772 JD
Hardenberg Overijssel
tel: 0523 852 704

lees verder